„Społeczne działanie prawa” – relacja z konferencji

SWI_3686
fot. Konrad Światłowski

13 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczne działanie prawa”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa SKNP UMCS, w ramach współpracy z Kołem Naukowym Socjologii Prawa, pod merytorycznym patronatem Zakładu Socjologii Prawa WPiA UMCS.

Motywem przewodnim konferencji było wskazanie znaczenia ingerencji prawa w zjawiska społeczne. Uczestnicy zwrócili uwagę na wielość, a także zróżnicowanie wątków oddziaływania regulacji prawnych na relacje i zachowania wewnątrz danych środowisk oraz podstawowe zasady normujące aspekty codziennego funkcjonowania.

Zaangażowanie prelegentów z czołowych, krajowych ośrodków akademickich, jak również rozległe perspektywy tematyczne umożliwiły przeprowadzenie dyskusji wśród uczestników wydarzenia, która stała się podstawą wymiany poglądów oraz zwiększenia wartości naukowej konferencji.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom oraz pracownikom Uniwersytetu za obecność podczas wydarzenia i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez SKNP UMCS.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

Kategorie Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa | Komentowanie nie jest możliwe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – VI Zjazd Prawników-Administratywistów (relacja)

VIZjazdPrawników-Administratywistów
fot. Mateusz Bałuka

W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – VI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod merytorycznym patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Zjazd Prawników-Administratywistów to konferencja o wieloletniej tradycji – w bieżącym roku przypadła jego szósta odsłona. Organizatorom, podobnie jak podczas poprzednich edycji, przyświecała idea stworzenia szerokiego forum merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących prawa administracyjnego. Prelegenci przedstawiali referaty oraz refleksje naukowe dotyczące obserwowanych w ostatnich latach zmian w obrębie prawa administracyjnego. W swoich wystąpieniach podjęli się próby zidentyfikowania impulsów wspomnianych przeobrażeń, określając możliwe kierunki ich zmian. Spotkanie zgromadziło ponad osiemdziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele 15 krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Uroczystej inauguracji Konferencji wraz z powitaniem gości dokonali: JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS prof. Ireneusz Nowikowski, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS Tomasz Drab. Podczas otwarcia została pokrótce opisana historia Zjazdu oraz cele tegorocznej edycji konferencji. Podkreślony został walor tego typu spotkań łączących rozważania teoretyczne z praktyką oraz integrujących środowisko młodych naukowców.

Następnie odbyła się ekspercka dyskusja panelowa pt. „Kondycja prawa administracyjnego w kontekście jego tendencji rozwojowych”. W roli moderatora wystąpił prof. Leszek Leszczyński. Jako pierwszy głos zabrał prof. Jerzy Stelmasiak, który w swym wystąpieniu przedstawił uwagi związane z materialnym prawem administracyjnym. Następnie głos zabrał prof. Marian Zdyb prezentując niezwykle ciekawe spostrzeżenia w świetle teorii prawa. Dopełnienie dyskusji stanowiło wystąpienie dra Kamila Sikory, oscylujące wokół zagadnień związanych z problemami ustrojowymi. Podsumowaniem dyskusji panelowej była odpowiedź uczestników dyskusji na pytania zadane przez uczestników Zjazdu. Niezwykle interesujące zagadnienia poruszone w trakcie dyskusji panelowej stanowiły świetny przyczynek do dalszych rozważań w ramach szczegółowych paneli dyskusyjnych.

Prelegenci przedstawili wyjątkowo ciekawe referaty poruszające zagadnienia związane z tematem przewodnim konferencji, odnoszące się m.in. do (de)kodyfikacji prawa administracyjnego, wpływu technologii informacyjnych na rozwój prawa administracyjnego, europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego, inflacji prawa administracyjnego i wielu innych niezwykle interesujących zagadnień i problemów związanych z rozwojem prawa administracyjnego. Wspomnianych paneli dyskusyjnych, moderowanych przez pracowników WPiA UMCS, w przeciągu dwóch dni Zjazdu odbyło się piętnaście. Zdecydowanej większości towarzyszyła niezwykle interesująca i merytoryczna, momentami burzliwa, dyskusja. Obrady drugiego dnia konferencji, w ramach jednego z dwóch paneli dyskusyjnych otworzyło anglojęzyczne wystąpienie Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki prof. Volodomyra Bevzenki. Drugi, równoległy panel dyskusyjny, został zainaugurowany wystąpieniem prof. Vitalija Berlacza.

Komitet Naukowy Konferencji tworzyli:
• Prof. dr hab. Anatolij Berlacz – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
• Prof. dr hab. Volodomyr Bevzenko – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
• Prof. dr hab. Artur Kuś – Uczelnia Łazarskiego
• Prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
• Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Prof. dr hab. Marian Zdyb – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr hab. Jan Olszewski, prof. URZ – Uniwersytet Rzeszowski
• Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Dr Emil Kruk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr Grzegorz Lubeńczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zjazdowi patronowali: Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie prof. dr hab. Paweł Smoleń, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Ministerstwo Finansów, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo OD.Nowa, czasopismo „Casus”, czasopismo „Glosa – Prawo Gospodarcze w Komentarzach i Orzeczeniach”, czasopismo „Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej”, czasopismo „Państwo i Prawo”, czasopismo „Przegląd Prawa Publicznego”, czasopismo „Samorząd Terytorialny”, portal – student.lex.pl, Gazeta Wyborcza, Radio Lublin, Akademickie Radio Centrum.

Obrady konferencji zostaną podsumowane i utrwalone w postaci recenzowanej monografii naukowej. Wszystkim uczestnikom, zarówno czynnym, jak i biernym, a także osobom i instytucjom, które obdarzyły wsparciem tegoroczną edycję Zjazdu organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Sukces tegorocznej odsłony konferencji nakazuje przypuszczać, że w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się VII edycja Zjazdu Prawników-Administratywistów, na którą organizatorzy tegorocznej pragną już teraz serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty – „Prowadzenie pracy naukowej i gromadzenie materiałów badawczych” (relacja)

fot. Karolina Strzelecka
fot. Karolina Strzelecka

12 kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyły się warsztaty pt. „Prowadzenie pracy naukowej i gromadzenie materiałów badawczych”, zorganizowane przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

Prowadzący dr Karol Dąbrowski i mgr Łukasz Bolesta, bazując na własnym doświadczeniu, przedstawili najważniejsze zasady oraz spostrzeżenia dotyczące pracy badawczej, tym samym przekazując uczestnikom niezwykle praktyczne rady. Omówili fragmenty własnych prac naukowych, przy tym wspomnając o kilku zabawnych anegdotach z ich życia, które przyczyniły się do tego, że warsztaty przebiegły w niezwykle miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez SKNP UMCS.

Link do galerii zdjęć na FB.

Kategorie Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa | Komentowanie nie jest możliwe

Finał Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego (relacja)

Konkursnaglosę4 kwietnia br. odbył się Finał Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowany przez Sekcję Prawa Cywilnego Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS przy współudziale i patronacie Katedry Prawa Cywilnego WPiA UMCS.

Sąd Konkursowy, po wnikliwym przeprowadzeniu merytorycznej oceny nadesłanych prac, postanowił przyznać nagrodę Paulinie Chmielnickiej, która oprócz wygranej w postaci pozycji książkowych otrzymała również możliwość odbycia praktyk w Kancelarii Adwokackiej Janusz Łomża. Ponadto wyróżnienie otrzymała Natalia Kurek, która została nagrodzona literaturą naukową. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz Wydawnictwo Od.Nowa.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom Konkursu, życząc jednocześnie dalszych sukcesów! Zachęcamy jednocześnie do udziału w licznych inicjatywach organizowanych przez SKNP UMCS!

Link do galerii zdjęć na FB.

Kategorie Sekcja Prawa Cywilnego | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do udziału w konferencji „Społeczne działanie prawa”

SDPStudenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Społeczne działanie prawa”, organizowanej przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa pod patronatem Zakładu Socjologii Prawa WPiA UMCS.

Konferencja odbędzie się 13 maja 2016 r. (tj. piątek) w budynku Wydziału Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów
z ośrodków akademickich z całej Polski.

Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problemy faktycznego wpływu prawa na zachowania podmiotów, do których jest adresowana norma prawna, aspektów faktycznego funkcjonowania aktów prawnych, świadomości prawnej oraz socjalizacji prawnej.

Długość referatu nie powinna przekraczać 12 minut.

Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 30 zł.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o nadesłanie abstraktu zgłoszeniowego wraz z formularzem na naszą skrzynkę mailową (shitpp.sknp.umcs@gmail.com) do 30 kwietnia br. Wyniki konkursu abstraktów, a tym samym przekazanie informacji autorom najlepszych z nich, nastąpi w ciągu kilku dni od zakończenia naboru konspektów. Wtedy też zostaną przekazane dodatkowe informacje dotyczące kwestii organizacyjno-formalnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Wymogi dotyczące abstraktu i zgłoszenia:
1. Objętość abstraktu powinna wynosić od 1 500 do 3 000 znaków (ze spacjami).
2. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
a) czcionka: Times New Roman (rozmiar 12);
b) zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
c) interlinia: 1,5;
d) marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
e) wyjustowany.
3. Plik zawierający treść abstraktu, należy zapisać w formacie .doc lub .docx w następujący sposób: nazwisko autora i pierwsza litera imienia (w przypadku dwóch autorów – nazwisko
i pierwsza litera imienia pierwszego autora, a po przecinku nazwisko i pierwsza litera imienia drugiego autora) oraz słowo ABSTRAKT, np. Kowalski A ABSTRAKT.
4. Do abstraktu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy [docx].

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać na dysk komputera, wypełnić wszystkie pola i wysłać mailem wraz z abstraktem. Plik zawierający formularz należy zapisać w formacie .doc lub .docx w następujący sposób: nazwisko autora i pierwsza litera imienia (w przypadku dwóch autorów – nazwisko i pierwsza litera imienia pierwszego autora, a po przecinku nazwisko i pierwsza litera imienia drugiego autora) oraz słowo FORMULARZ, np. Kowalski A FORMULARZ.

5. W temacie wiadomości należy wpisać: ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ.

Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: shitpp.sknp.umcs@gmail.com

Program konferencji [pdf]

Kategorie Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa | Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie XLIV Środowiskowego Konkursu Krasomówczego

15 marca 2016 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się 44. edycja Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

fot. Mateusz Bałuka
fot. Mateusz Bałuka

W organizowanym nieprzerwanie od 1973 roku Konkursie wzięło udział 8 uczestników, którzy wystąpili w rolach stron procesowych w dwóch sprawach karnych, sprawie cywilnej oraz sprawie sądowoadministracyjnej. Kazusy, opracowane przez pracowników lubelskich sądów na podstawie rzeczywistych akt sprawy, dotyczyły odpowiednio: zabójstwa w afekcie, kradzieży, ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz decyzji SKO ws. odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W konkursowym Jury, pełniącym rolę składu orzekającego, zasiedli:

Przewodniczący:
- prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski – Kierownik Katedry Postępowania Karnego WPiA UMCS w Lublinie;

Sędziowie:
- prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS w Lublinie;
- prof. dr hab. Marian Zdyb – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS w Lublinie;
- dr Aleksandra Nowosad – Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS w Lublinie;
- dr Michał Zalewski – Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UMCS w Lublinie;
- Maciej Chorągiewicz – Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie;
- Jerzy Dudek – Sędzia NSA, Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Lublinie;
- Elżbieta Gawda – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Przewodnicząca III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
- Przemysław Grochowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie;
- Agnieszka Kępka – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie;
- Ewa Urbanowicz-Jakubiak – Radca Prawny, Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie;
- Tomasz Drab – Prezes Studenckiego Koła Naukowego Koła Prawników UMCS.

W wyniku przeprowadzonych obrad Jury wyłoniło najlepszą trójkę. Zwycięzcą XLIV Środowiskowego Konkursu Krasomówczego został student IV roku prawa, Pan Kamil Durnaś, który otrzymał nagrodę główną, ufundowaną przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Panią prof. Annę Przyborowską-Klimczak. Pan Kamil Durnaś będzie także reprezentował nasz wydział podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 16 kwietnia br. we Wrocławiu.

Drugie oraz trzecie miejsce zajęli odpowiednio, studentka IV roku prawa, Pani Izabela Kalisz oraz student IV roku prawa, Pan Mateusz Cieliński. Pani Izabela została również laureatem nagrody publiczności, ufundowanej przez księgarnię internetową „Naukowa.pl” oraz nagrody za najlepszą mowę obrończą, ufundowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie. Nagroda ufundowana przez Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie powędrowała do Pana Mateusza Cielińskiego. Nagrodę przewidzianą przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie otrzymał Pan Jonasz Gałęziowski. Nagroda za najlepszą mowę oskarżycielską, ufundowaną przez Prokuratora Okręgowego w Lublinie, otrzymał Pan Adrian Korszla. Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przekazała upominki wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu, a Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie przewidział nagrody dla trójki laureatów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom naszego konkursu. Życzymy powodzenia na kolejnych etapach prawniczej ścieżki edukacyjnej, późniejszej zawodowej oraz jednocześnie zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w przyszłe inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konkursu.

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

„Administracyjnoprawne aspekty ochrony pracy w XX wieku” – relacja z konferencji

Administracyjnoprawne aspekty ochrony pracy w XX wieku
fot. Konrad Światłowski

7 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracyjnoprawne aspekty ochrony pracy w XX wieku”, zorganizowana przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa we współpracy z Katedrą Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Podczas konferencji poruszono szereg istotnych kwestii odnoszących się m.in. do aspektów ochrony pracy w II Rzeczpospolitej, możliwości egzekucji praw pracowniczych podczas II wojny światowej, pozycji prawa pracy w ustroju PRL, czy roli organizacji międzynarodowych w tym zakresie.

W czasie konferencji zostały również przedstawione efekty prac grup badawczych działających w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, zajmujących się badaniami archiwalnymi. Ponadto zaprezentowano monografię pt. „Ochrona Pracy w okresie międzywojennym w Polsce” pod redakcją Karola Dąbrowskiego i Sebastiana Kwietnia.

Link do galerii zdjęć na FB.

Kategorie Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa | Komentowanie nie jest możliwe

VI Zjazd Prawników-Administratywistów – rejestracja uczestników

LogoVIZjazdu

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Formularz zgłoszeniowy VI Zjazdu Prawników-Administratywistów, a tym samym rozpoczynamy rejestrację uczestników.

Formularz należy pobrać na dysk, wypełnić i zapisać według następującego wzoru: imię i nazwisko, formularz-vi.zjazd (np. Jan Kowalski, formularz-vi.zjazd) oraz przesłać wraz z abstraktem (przygotowanym wg wytycznych wskazanych w załączniku nr 1) do 13 marca 2016 r. na adres e-mail: vi.zjazd@sknp.umcs.pl.

E-mail zgłoszeniowy prosimy zatytułować według następującego wzoru: imię i nazwisko, zgłoszenie-vi.zjazd (np. Jan Kowalski, zgłoszenie-vi.zjazd).

Informujemy, że opłata za zakwaterowanie w hotelu obejmuje również śniadanie. Ponadto pomiędzy pierwszym a drugim dniem Zjazdu przewidziana jest impreza integracyjna dla uczestników konferencji.

(Przed wypełnieniem formularza, ze względu na polskie znaki, może okazać się konieczna aktualizacja programu Adobe Acrobat Reader do wersji DC 2015, dopasowanej do swojego systemu i języka: https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/.)

Łączymy pozdrowienia,

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do udziału w XLIV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym

XLIV SKKStudenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, działające na Wydziale Prawa i Administracji, zaprasza do wzięcia udziału w XLIV edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 15 marca br. w Auli Uniwersyteckiej w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło, cieszy się uznaniem i renomą oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne.

Do udziału zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich.

Rejestracja uczestników rozpocznie się 12 lutego br. o godz. 20:00 i potrwa do 26 lutego br. do godz. 23:59. Przystąpienie do Konkursu wymaga przesłania formularza zgłoszeniowego na adres: saipp.sknp.umcs@gmail.com. Nadesłanie go jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez SKNP UMCS w celu organizacji niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Przed jego złożeniem prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu XLIV Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Ilość miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń w myśl zasady „Prior tempore, potior iure”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów! :)

Wykaz dokumentów:

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe